Licensbetingelser

Herunder finder du vores licensbetingeler. Hvis du har spørgsmål til betingelserne eller din kontrakt med os, så kontakt os venligst på support@growthwheel.com


1. VækstHjulet® og tilhørende rettighedsbeskyttede værktøjer og materialer

1.1 VækstHjulet® er et systematisk 360 graders dialogværktøj til forretningsudvikling udviklet og designet af Growth Company ApS.

1.2 Materialer og værktøjer omfatter følgende, der er tilgængelige i trykt og elektronisk format (herefter betegnet “Licensmaterialer”):

 1. VækstArk®
 2. Overbliksmodeller
 3. Inspirationsartikler
 4. 360° Screening
 5. 30-60-90-dagesplan
 6. Scoreboard
 7. grafiske materialer
 8. Specialværktøjer
 9. andre nye materialer der udvikles, og
 10. opdateringer af ovenstående.

1.3 VækstHjulets Licensmaterialer er tilgængelige på web-platformen VækstHjulet Online.

1.4 VækstHjulets Licensmaterialer finde i en engelsksproget version som kræver separat licens.

1.5 Alle Licensmaterialer er beskyttet efter dansk lov om ophavsret. VækstHjulet® og VækstArk® er registrerede varemærker, som sammen med den tilhørende grafiske designidentitet tilhører Growth Company ApS.

1.6 Udvalgte Licensmaterialer er udviklet med fælles ophavsret mellem Growth Company og en eller flere andre aktører. I sådanne tilfælde vil andre rettigheds-havere være angivet på materialet. 
 

2. Opnåelse af licens til VækstHjulet®

2.1 En institution eller organisation kan erhverve licens til VækstHjulet® ved at lade medarbejdere deltage i et 2-dages certificeringskursus som afholdes af Growth Company ApS samt at betale en årlig licens.

2.2 Certificeringskurser afholdes løbende flere steder i landet. En kalender over kommende certificeringskurser kan findes på www.væksthjulet.dk.

2.3 Efter modtagelse af licensbetaling modtager certificerede brugere via e-mail personlig login og password til VækstHjulet Online. Login er personlig og må kun benyttes af den certificerede bruger.
 

3. Certificerede brugere

3.1 Kun personer der har modtaget undervisning i brugen af VækstHjulet® på certificerings-kursus, må bruge VækstHjulet® overfor virksomheder.
 

4. Licensbetaling

4.1 Licens til VækstHjulet® består af følgende elementer:

 1. en standardlicens til brug af konceptet pr. bruger eller pr. institution.
 2. en licensbetaling for onlineadgang samt løbende opdateringer pr. certificeret bruger.
 3. en evt. licensbetaling for specialværktøjer
 4. en evt. licensbetaling for sprogversioner

4.2 Trykte versioner af Licensmaterialet kan bestilles hos Growth Company.

4.3 Licenspriser fremgår af det til enhver tid gældende prisblad.
 

5. Re-certificering og videreuddannelse

5.1 Som licenstager har man mulighed for at deltage i et certificeringskursus for re-certificering. Der bliver automatisk sendt information ud omkring datoer for dette. 

5.2 I forbindelse med lancering af nye Licensmaterialer kan Growth Company tilbyde at gennemføre online-seminarer (“webinar”) som certificerede brugere inviteres til.
 

6. Rettigheder hos certificerede brugere og slutbrugere

6.1 Certificerede brugere opnår i licensperioden ret til ubegrænset brug, publikation, og digital distribution af Licensmaterialer til iværksættere og virksomheder (“Slutbrugerne”), som opfylder et af følgende kriterier:

 1. Slutbrugere som man i sin egenskab af virksomhedskonsulent, eller erhvervsvejleder er i direkte og personlig kontakt med i regi af institutionen.
 2. Slutbrugere som er tilknyttet udviklingprogrammer, sparringsforløb og lign. der gennemføres af institutionen.
 3. Slutbrugere der er bosat i den region elller kommune hvor institutionen er baseret.

6.2 Private konsulenter som certificeres i VækstHjulet® som led i en leveringsaftale med en offentlig organisation, har alene lov til at benytte VækstHjulet® til de kunder, der er omfattet af aftalen med den offentlige organisation. Den private konsulent kan ved henvendelse til Growth Company tegne en seperat privat licensaftale, som vil give mulighed for at benytte VækstHjulet® til rådgivning af kunder som ikke er omfattet af aftalen med den offentlige organisation.

6.3 Slutbrugerne der modtager dele af Licensmaterialet har alene rettigheder til at anvende materialet til eget brug.
 

7. Begrænsninger i brugsrettigheder

7.1 Certificerede brugere må ikke ændre eller redigere materiale, der er omfattet af licensen. Forslag til opdatering og forbedring af Licensmaterialerne kan sendes til Growth Company via VækstHjulet Online eller pr. e-mail.

7. 2Licensmaterialerne må ikke gøres offentligt tilgængelige og herunder publiceres på institutionens website. Undtaget herfor er grafiske elementer som anvendes til markedsføring som beskrevet nedenfor.

7.3 Certificerede brugere må ikke uden aftale med Growth Company anvende Licensmaterialerne til afholdelse af åbne kurser i VækstHjulets specifikke temaer. Undtaget herfor er netværksmøder, hvor overbliksmodellen VækstHjulet® og det tilhørende VækstArk® kan anvendes som ramme for diskussion og idéudvikling.

7.4 Afholdelse af kurser kræver en VækstHjulet® Kursus-licens, der kan erhverves i tillæg til denne almindelige licensaftale, og som giver adgang til at bruge Growth Company’s kursusmaterialer.
 

8. Brug af varemærker og fælles varemærkning (Co-branding)

8.1 Institutioner med certificerede medarbejdere har ret til at benytte de registrerede varemærke VækstHjulet® og VækstArk® ved omtale af egne ydelser og andre sammenhænge hvor det er naturligt. 

8.2 Certificerede brugere har desuden ret til at anvende udvalgte grafiske materialer vedr. VækstHjulet®, herunder logoer, vignetter, udsnit af VækstHjulet® m.v. i markedsføringen af institutionens ydelser og tilbud. Disse grafiske materialer er tilgængelige på VækstHjulet Online.

8.3 Det er ikke tilladt at lave egne reproduktioner af grafisk materiale fra VækstHjulet® eller egne tilføjelser til VækstHjulet i samme grafiske design. Growth Company tilbyder i stedet efter nærmere aftale uden beregning at udarbejde forskellige grafiske materialer i forskellige formater der måtte være brug for.

8.4 Efter nærmere aftale og mod betaling for omkostningerne kan institutioner vælge at få produceret alt Licensmateriale med eget varemærke eller navn ved siden af varemærket “VækstHjulet®”.

8.5 Når VækstHjulet® omtales i markedsføringen af en institution med licens skal det ske med tydelig henvisning til Growth Company eller www.væksthjulet.dk.

8.6 Certificerede institutioner og evt. deres logo påføres en liste der publiceres på www.væksthjulet.dk. 


9. Opdateringer og vedligeholdelse af licensmaterialet

9.1 Licensmaterialet opdateres løbende. Opdateringerne uploades til VækstHjulets online og rundudsendes i visse tilfælde i printede eksemplarer. Der udsendes meddelelser om større opdateringer og nye materialer til alle brugere pr. e-mail.

9.2 Growth Company har sammensat et Product Advisory Board (“PAB”) der fungerer som en produktfølgegruppe, der mødes 4 gange om året for at løbende evaluering og videreudvikling af Licensmaterialerne. 

9.3 PAB er et rådgivende forum idet beslutningskompetencen for videreudvikling af Licensmaterialerne ligger hos Growth Company. 

9.4 Ønsker en institution at deltage i PAB, aftales dette nærmere med Growth Company.

9.5 Growth Company bevarer alle øvrige ophavs- og ejendomsrettigheder til forslag til ændringer og forbedringer af Licensmaterialet som er kommet fra brugerne.

10. Specialværktøjer i Licensmaterialet

1.1 Growth Company udvikler løbende nye specialværktøjer som indeholder VækstArk® og Overbliksmodeller der med større detaljeringsgrad dækker de 20 udviklings-områder i VækstHjulet®. For at få adgang til disse værktøjer kræves en mindre tillægslicens for disse produkter i henhold til gældende prisblad.

1.2 Ønskes adgang til Specialværktøjer på VækstHjulet® Online, samt til løbende opdateringer af disse kan tegnes en tillægslicens i henhold til gældende prisblad.
 

11. Priser og prisreguleringer

11.1 Priser for licenser, online-adgang og opdateringer fremgår af det til enhver tid gældende prisblad, samt af ordrebekræftelser der fremsendes forud for afholdelse af certificeringskurser.

11.2 Alle priser reguleres pr. 01.01.2015 med nettopristals-indekset i forhold til 2013.
 

Faktureringsbetingelser og betalingsbetingelser

12.1 Certificeringskurser faktureres ved tilmelding og umiddelbart efter fremsendelse af ordrebekræftelse.

12.2 Licenser faktureres kvartalsvis forud, første gang fra og med det kvartal en institution eller bruger er certificeret. Fakturering sker med fradrag for evt. finansiering fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

12.3 Betalingsbetingelser på alle fakturaer er 14 dage netto, herefter 1,5% rente pr. påbegyndt måned. 


13. Forlængelse og ophør

13.1 For certificerede institutioner og brugere er licensaftalen uopsigelig i en 2-års periode efter gennemførelse af certificering. 

13.2 Ved udløb af den første licensperiode forlænges den automatisk, og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel.

13.3 Ved ophør af licensaftalen må Licensmaterialet ikke længere anvendes, ligesom de registrerede varemærker VækstHjulet® og VækstArk® ikke længere på anvendes eller optræde i trykt eller elektronisk materiale.

13.4 Når en certificeret medarbejder ophører sit virke hos en institution ophører retten til at anvende Licensmaterialet uden for institutionen.

13.5 Licenser fra ophørte medarbejdere kan overdrages til nye medarbejdere efter deltagelse på et certificeringskursus.


14. Ikrafttræden og ændringer

14.1 Ovennævnte licensbetingelser er trådt i kraft den 1. maj 2009.

14.2 Growth Company forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer og tilføjelser der ligger indenfor Rammeaftalen. 

14.3 De til enhver tid gældende licensbetingelser findes på www.væksthjulet.dk/licensbetingelser.
 

Licensbetingelserne er opdateret 13. juni 2018

VækstHjulet ApS
Vesterbrogade 37, 2.th
1620 København V.

CVR nr. 31886031